Ogłoszenie do projektu "Krok Ku Samodzielności" - Częstochowa

W związku z realizacją projektu „Krok ku samodzielności – rehabilitacja osób niepełnosprawnych z Województwa Śląskiego „  współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Polski Związek Niewidomych Delegatura w Częstochowie ogłasza nabór instruktorów do świadczenia usług..

I.              ZAMAWIAJĄCY

Polski Związek Niewidomych Delegatura Częstochowa

Al. Pokoju 13     42-207 Częstochowa

NIP: 6272284517

REGON: 276302342

KRS: 0000012847

 

II.           OPIS PRZEDMIOTU OGŁOSZENIA

  1. Przedmiotem ogłoszenia jest usługa polegająca na realizacji form wsparcia dla Beneficjentów projektu „Krok ku samodzielności – rehabilitacja osób niepełnosprawnych z Województwa Śląskiego „   współfinansowanego ze środków PFRON.

a)        Psychoterapia zajęcia indywidualne – 100 godzin

b)       Psychoterapia zajęcia grupowe – 20 godzin

c)        Psycholog zajęcia indywidualne – 140 godzin

d)       Psycholog zajęcia grupowe – 20 godzin

e)        Tyflopedagog zajęcia indywidualne – 100 godzin

f)        Tyflopedagog zajęcia grupowe – 20 godzin

g)       Coaching zajęcia indywidualne – 100 godzin

h)       Trening umiejętności społecznych – 60 godzin

i)         Biblioterapia zajęcia grupowe – 50 godzin

j)         Techniki informatyczne zajęcia indywidualne – 100 godzin

k)       Brajl zajęcia indywidualne – 160 godzin

l)         Orientacja przestrzenna – 200 godzin

m)      Czynności dnia codziennego zajęcia indywidualne – 100 godzin

n)       Czynności dnia codziennego zajęcia grupowe  – 54 godziny

  • o)       Rehabilitacja ruchowa zajęcia indywidualne – 300 godzin

p)       Sensomotoryka zajęcia indywidualne – 150 godzin

q)       Rehabilitacja widzenia zajęcia indywidualne  – 120 godzin

r)        Masaż zajęcia indywidualne – 180 godzin

s)        Terapia ręki  zajęcia indywidualne – 90 godzin

t)         Trening pamięci zajęcia grupowe – 80 godzin

u)       Trening kreatywności zajęcia grupowe – 84 godziny

v)       Arteterapia zajęcia grupowe – 35 godzin

w)      Gimnastyka na basenie zajęcia grupowe – 56 godzin

x)       Muzykoterapia – 35 godzin

 

III.        KWALIFIKACJE PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA

  1. Wykonawca ubiegający się o realizację usług musi spełniać następujące warunki merytoryczne:

a)        Psychoterapia indywidualna i grupowa – Absolwent studiów wyższych z zakresu pedagogiki ogólnej, szkoły Trenerów Psychologicznych Sieć we Wrocławiu, Psychoterapii dla Psychoterapeutów w PIE w Łodzi, co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi z tytułu narządu wzroku.

b)       Psycholog zajęcia indywidualne i grupowe - Wyższe wykształcenie psychologiczne, dyplom magistra psychologii, co najmniej 5 letni staż pracy z osobami niepełnosprawnymi wzrokowo i intelektualnie, liczne kursy doskonalące, studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej, kursy doskonalące z zakresu andragogiki i coachingu.

c)        Tyflopedagog zajęcia indywidualne i grupowe - Wyższe wykształcenie pedagogiczne, ukończone studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z zakresu tyflopedagogiki, udokumentowany staż pracy z osobami niepełnosprawnymi wzrokowo w różnym wieku.

d)       Coaching -  Wykształcenie wyższe psychologiczne lub pedagogiczne,  ceryfikat Szkoły Coachingu (240 godzin), co najmniej 5 letnie doświadczenie z osobami niepełnosprawnymi wzrokowo.

e)        Trener umiejętności społecznych -  Wyższe wykształcenie psychologiczne lub pedagogiczne, co najmniej 5 letni staż pracy z osobami niepełnosprawnymi wzrokowo w różnym wieku, liczne kursy doskonalące, studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej, uprawnienia trenera umiejętności psychospołecznych, Certyfikat Szkoły Trenerskiej.

f)        Biblioterapia - absolwent wyższych studiów pedagogicznych z zakresu oligofrenopedagogiki, ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa, liczne szkolenia branżowe i wewnątrzzakładowe, co najmniej 5 letni staż pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i sensorycznie, doświadczenia z zakresu biblioterapii w różnych grupach wiekowych.

g)       Techniki informatyczne - nauczyciel informatyk, wyższe wykształcenie informatyczne ,lub kurs kwalifikacyjny, tytuł magistra, co najmniej 5 letni staż w pracy z osobami niewidomymi i słabowidzącymi w zakresie indywidualnych szkoleń i doradztwa dotyczącego doboru komputerowych pomocy specjalistycznych dla osób z problemami wzrokowymi.

h)       Brajl – Ukończone studia wyższe na kierunku tyflopedagogika, kwalifikacje do nauki brajla, biegłe posługiwanie się pismem brajla, studia z zakresu oligofrenopedagogiki, co najmniej 5 letni staż pracy z osobami niepełnosprawnymi wzrokowo w różnym wieku.

i)         Orientacja przestrzenna – studia wyższe pedagogiczne ze specjalnością oligofrenopedagogika, ukończony kurs kwalifikacyjny dla instruktorów orientacji przestrzennej, co najmniej 5 letni staż pracy z osobami niepełnosprawnymi wzrokowo.

j)         Czynności dnia codziennego indywidualne i grupowe – wykształcenie wyższe lub średnie, ukończony kurs rehabilitacji podstawowej, kwalifikacje do prowadzenia zajęć z czynności dnia codziennego, uczestniczenie w turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży, min. 7 letnie doświadczenie w pracy z dorosłymi i młodzieżą niepełnosprawną wzrokowo.

k)       Rehabilitant ruchowy - ukończone studia wyższe na kierunku fizjoterapia, kurs kwalifikacyjny z zakresu rehabilitacji ruchowej, liczne kursy i szkolenia branżowe, doświadczenie zawodowe z pacjentami z niepełnosprawnością sprzężoną, co najmniej 5 letni staż pracy z osobami z niepełnosprawnością wzrokową.

l)         Terapia metodą sensomotoryki - Pedagog z ukończonym certyfikowanym dwustopniowym kursem diagnozy i terapii z zakresu sensomotoryki, studia wyższe potwierdzające kwalifikacje, co najmniej 5 letni staż pracy z osobami niepełnosprawnymi wzrokowo.

m)      Rehabilitacja widzenia - Rehabilitant, pedagog z ukończonym kursem diagnozy i terapii metodą Barragi - Moris, kwalifikacje ortooptysty, ukończone studia z zakresu tyflopedagogiki oraz pedagogiki specjalnej, wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi wzrokowo.

n)       Masaż leczniczy – Posiadanie kwalifikacji masażysty leczniczego, wymagania minimalne: ukończona szkoła policealna lub licencjat z zakresu fizjoterapii z masażem, uczestnik turnusów rehabilitacyjnych, szkoleń doskonalących dla masażystów, 3 letnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi i min. 2 letnie w pracy z osobami z niepełnosprawnością wzrokową i sprzężoną.

  • o)       Terapia ręki - Pedagog/ fizjoterapeuta z uprawnieniami do diagnozy i terapii ręki i ukończonym dwustopniowym kursie certyfikującym do stosowania metody.

p)       Trening pamięci – wykształcenie wyższe pedagogiczne, ukończone liczne szkolenia z zakresu treningu pamięci oparte na mnemotechnikach, wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu treningów pamięci, co najmniej 5 letni staż pracy z osobami z niepełnosprawnością wzrokową.

q)       Trening twórczego myślenia i kreatywności – wyższe wykształcenie psychologiczne, certyfikat szkoły trenerskiej, uprawnienia trenera umiejętności psychospołecznych, min. 300 godz. szkoleń w powyższym zakresie, min. 10 lat doświadczenia w pracy trenerskiej, w tym 5 lat doświadczenia z osobami z niepełnosprawnością wzrokową.

r)        Arteterapia – ukończone wyższe studia pedagogiczne ze specjalnością oligofrenopedagogika, tyflopedagogika, posiadanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z arteterapii, udokumentowane doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi, co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością wzrokową.

s)        Gimnastyka na basenie – instruktor pływania z wieloletnim stażem, co najmniej 2 letnie doświadczenie z osobami niepełnosprawnymi wzrokowo.

t)         Muzykoterapia – wykształcenie wyższe lub policealne, kwalifikacje do prowadzenia muzykoterapii, doświadczenie w pracy jako terapeuta.

 

     2. Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia musi spełniać następujące warunki formalne: 

a)     Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

b)    Wykonawca musi posiadać niezbędne kwalifikacje i doświadczenie do wykonania zamówienia

c)     Wykonawca powinien cechować się odpowiedzialnością, rzetelnością, komunikatywnością, winien posiadać umiejętności organizacyjne

         3. Inne:

a)     Zamawiający po podpisaniu umowy przedstawi harmonogram realizowanych godzin wsparcia

b)    Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu/miejsca lokalizacji szkolenia do dwóch dni przed rozpoczęciem szkolenia

c)     Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby godzin przedmiotu zamówienia

 

IV.         SPOSÓB ZATRUDNIENIA

  1. Umowa zlecenie
  2. Samozatrudnienie

 

V.            TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

  1. Termin realizacji zamówienia od  01.04.2019 do 31.03.2020
  2. Miejsce realizacji zamówienia

    Polski Związek Niewidomych Delegatura Częstochowa

42-207 Częstochowa, Al. Pokoju 13