Ogłoszenie do projektu "Krok Ku Samodzielności" - Chorzów

W związku z realizacją projektu „Krok ku samodzielności – rehabilitacja osób niepełnosprawnych z Województwa Śląskiego „  współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski ogłasza nabór instruktorów do świadczenia usług..

I.              ZAMAWIAJĄCY

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski

Ul. Katowicka 77, 41-500 Chorzów

NIP: 6272284517

REGON: 276302342

KRS: 0000012847

 

II.           OPIS PRZEDMIOTU OGŁOSZENIA

  1. Przedmiotem ogłoszenia jest usługa polegająca na realizacji form wsparcia dla Beneficjentów projektu „Krok ku samodzielności – rehabilitacja osób niepełnosprawnych z Województwa Śląskiego „   współfinansowanego ze środków PFRON.

a)     Orientacja przestrzenna – 1680 godzin- miejsce realizacji wsparcia całe woj.śląskie

b)    Czynności dnia codziennego zajęcia grupowe – 80 godzin

c)     Czynności dnia codziennego zajęcia indywidualne w domu Beneficjenta – 180 godzin- miejsce realizacji wsparcia całe woj.śląskie

d)    Usprawnianie widzenia zajęcia grupowe – 88 godzin

e)     Usprawnianie widzenia zajęcia indywidualne – 132 godziny

f)     Masaż – 330 godzin

g) Relaksacja zajęcia grupowe- 128 godzin

h) Arteterapia zajęcia grupowe – 440 godzin

i) Trening pamięci zajęcia grupowe – 88 godzin

j) Terapia ręki zajęcia indywidualne- 264 godziny

k) Nordic Walking zajęcia grupowe- 288 godzin

l) Biblioterapia zajęcia grupowe- 70 godzin

m) Praktyczne wykorzystanie nowych technologii elektr. zajęcia indywidualne- 180 godzin- miejsce realizacji wsparcia całe woj.śląskie

n) Brail zajęcia indywidualne – 240 godzin

o) Poradnictwo psychologiczne zajęcia indywidualne – 264 godzin

p) Poradnictwo prawne zajęcia indywidualne – 90 godzin

 

III.        KWALIFIKACJE PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA

  1. Wykonawca ubiegający się o realizację usług musi spełniać następujące warunki merytoryczne:

a)     Orientacja przestrzenna – instruktor orientacji przestrzennej – absolwenci ośrodka HOMER w Bydgoszczy , lub wykształcenie tyflopedagogiczne Wszyscy instruktorzy muszą posiadać wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami z dysfunkcją wzroku tj. min. 5 lat. b)    Czynności dnia codziennego grupowe - Instruktor rehabilitacji środowiskowej - absolwent ośrodka HOMER w Bydgoszczy lub instruktor czynności dnia codziennego , terapeuta zajęciowy ,  posiadający doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi wzrokowo min. 5 lat

c)     Czynności dnia codziennego indywidualnie- Instruktor rehabilitacji środowiskowej - absolwent ośrodka HOMER w Bydgoszczy lub instruktor czynności dnia codziennego , terapeuta zajęciowy ,  posiadający doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi wzrokowo min. 5 lat

d)    Usprawnianie widzenia zajęcia grupowe    – Instruktorzy usprawniania widzenia - wykształcenie wyższe, kurs terapeuty widzenia, uprawnienia pedagogiczne lub kurs tyflopedagogiki , posiadający doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi wzrokowo min. 4 lat

e) Usprawnianie widzenia zajęcia indywidualne- – Instruktorzy usprawniania widzenia - wykształcenie wyższe, kurs terapeuty widzenia, uprawnienia pedagogiczne lub kurs tyflopedagogiki , posiadający doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi wzrokowo min. 4 lat

f)     Masaż -Osoba posiadająca kwalifikacje masażysty. Ukończona minimum szkoła policealna masażu . Uczestnik turnusów rehabilitacyjnych , szkoleń branżowych , szkolenia doskonalących dla masażystów , posiadający doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi wzrokowo min. 2 lata

g) Relaksacja - Terapeuta zajęciowy z 5 letnim stażem terapeutycznym, muzykoterapeuta, kurs pedagogiczny, terapeuta zajęciowy .posiadający doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi wzrokowo min. 5 lat .

h) Arteterapia – wykształcenie średnie, wyższe,  kurs z zakresu rękodzieła artystycznego lub terapeuta zajęciowy ,  posiadający doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi wzrokowo min. 2 lata

i) Trening pamięci  – Wykształcenie wyższe pedagogiczne lub specjalista z zakresu treningu pamięci, posiadający doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi wzrokowo min. 3 letnie

j) Terapia ręki - pedagog/ fizjoterapeuta do diagnozy i terapii ręki i ukończonym dwustopniowym kursie certyfikującym do stosowania metody .posiadający doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi wzrokowo min. 3 letnie.

k) Nordic Walking -Posiadanie uprawnień instruktora nordic walking, posiadający doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi wzrokowo min. 5 lat

l) Biblioterapia- Ukończone  wyższe studia pedagogiczne, studia lub kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa,2 letni staż pracy z osobami niepełnosprawnymi, posiada doświadczenia z zakresu biblioterapii .

m) Praktyczne wykorzystanie nowych technologii elektr. - Wykształcenie min średnie, 3letnie doświadczenie w pracy szkoleniowej w zakresie technologii informatycznych dla osób niewidomych w tym co najmniej 200h wypracowanych szkoleń z zakresu urządzeń mobilnych.

n) Brail -Wykształcenie wyższe lub średnie, kurs tyflopedagogiki lub absolwent ośrodka Homer w Bydgoszczy. Wszyscy instruktorzy muszą posiadać doświadczenie w pracy z osobami z dysfunkcją wzroku tj. min. 5 lat.

o) Poradnictwo psychologiczne- Wyższe wykształcenie psychologiczne, dyplom magistra psychologii, doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi wzrokowo min 5 lat

p) Poradnictwo prawne - wyższe prawnicze, posiadający doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi wzrokowo min. 2 lata

 

     2. Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia musi spełniać następujące warunki formalne: 

a)     Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

b)    Wykonawca musi posiadać niezbędne kwalifikacje i doświadczenie do wykonania zamówienia

c)     Wykonawca powinien cechować się odpowiedzialnością, rzetelnością, komunikatywnością, winien posiadać umiejętności organizacyjne

         3. Inne:

a)     Zamawiający po podpisaniu umowy przedstawi harmonogram realizowanych godzin wsparcia

b)    Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu/miejsca lokalizacji szkolenia do dwóch dni przed rozpoczęciem szkolenia

c)     Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby godzin przedmiotu zamówienia

 

IV.         SPOSÓB ZATRUDNIENIA

  1. Umowa zlecenie

V.            TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI USŁUG

  1. Termin realizacji usług od  01.04.2019 do 31.03.2020
  2. Miejsce realizacji usług

    Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski ul. Katowicka 77 Chorzów- w przypadku zajęć stacjonarnych , a w przypadku orientacji przestrzennej , czynności dnia codziennego indywidualne, praktyczne wykorzystanie nowych technologii elektronicznych w miejscu zamieszkania BO