Ogłoszenie - konkursu

 Logo PZN

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO DYREKTORA

SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO DLA MŁODZIEŻY NIEWIDOMEJ I SŁABOWIDZĄCEJ

W CHORZOWIE PRZY UL. HAJDUCKIEJ 22 NA OKRES 5 LAT SZKOLNYCH

Prezydium Polskiego Związku  Niewidomych Okręgu Śląskiego
ul. Katowicka 77
41-500 Chorzów

poszukuje kandydata na stanowisko:

  

Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie przy ul. Hajduckiej 22 na okres 5 lat szkolnych

 

O stanowisko może ubiegać się osoba spełniająca poniższe wymagania:

1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej placówce, w tym kwalifikacje tyflopedagogiczne;

2. ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania  oświatą;

3. posiada co najmniej 10-letni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub 10-letni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4. Posiada co najmniej 10-letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej z osobami niewidomymi;

5. Posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu;

6. Posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie  na stanowisku kierowniczym w pracy administracyjnej finansowanej ze źródeł publicznych;

7. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

8. nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 
z późniejszymi zmianami), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2183, z późniejszymi zmianami), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

9. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10  nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

11. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 z późniejszymi zmianami);

 

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chorzowie przy ul. Hajduckiej 22,

b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej/dydaktycznej,

- stażu pracy na stanowisku kierowniczym

c) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

- imię (imiona) i nazwisko,

- datę i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy,

e) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą,

f) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

g) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne  przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 z późniejszymi zmianami),

i) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189
z późniejszymi zmianami) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późniejszymi zmianami) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

j) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

k) podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

 

 

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

 

W zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z adnotacją:

 

„ Nabór Nr 1/2020 na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie przy ul Hajduckiej 22 na okres 5 lat szkolnych” w Dziale Organizacyjnym Okręgu Śląskiego PZN w 41-500 Chorzów, ul Katowicka 77 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00 w terminie do dnia 7 sierpnia( piątek) 2020 roku.

 

Decyduje data wpływu dokumentów do Działu Organizacyjnego Okręgu Śląskiego PZN do dnia 7 sierpnia (piątek) 2020 roku do godz.14.00.

 

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana  przez Prezydium Zarządu Okręgu PZN w Chorzowie.

 

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 sierpnia (poniedziałek) 2020 roku o godz.10.00

 

 

 

                                                   Prezydium Zarządu Okręgu Śląskiego PZN