Petycja w sprawie dostępności telewizji

100% dostępności telewizji w 10 lat! – o taką przyszłość walczą przedstawiciele środowiska osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. To dobry moment na zgłaszanie propozycji zmian, ponieważ Sejm RP pracuje właśnie nad nowelizacją Ustawy o radiofonii i telewizji. 

Organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niewidomych, słabowidzących, głuchych, słabosłyszących oraz głuchoniewidomych przedstawiły swoje stanowisko podczas posiedzenia Podkomisji Nadzwyczajnej utworzonej do pracy nad tą nowelizacją. Stanowisko to wyrażone zostało w liście skierowanym do przewodniczącej Komisji Kultury i Środków Przekazu Sejmu RP oraz przewodniczącej Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie Ustawy o radiofonii i telewizji.

Jeśli popierasz te postulaty, podpisz petycję, która znajduje się na stronie:
http://www.petycjeonline.com/apelujemy_o_100_dostpnoci_telewizji_w_cigu_10_lat
Bądź na bieżąco, dołącz do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/340368933109881/

Treść petycji:
Od wielu lat my – osoby głuche, słabosłyszące i niewidome – prosimy o dostępną telewizję. Chcemy korzystać z praw człowieka: dostępu do informacji i wiedzy. Nasze potrzeby nie są brane pod uwagę.
Obecna Ustawa o radiofonii i telewizji wymaga od nadawców zaledwie 10% dostępnych programów z napisami, językiem migowym i audiodeskrypcją. W polskiej telewizji średnia programów nadawanych w ten sposób wynosi 18,5% (KRRIT 2017). Są to jednak głównie seriale i powtórki programów.
Dla porównania – w Europie telewizje publiczne nadają średnio: 66% programów z napisami i 13% programów z audiodeskrypcją (EBU 2016).
Brakuje nam dostępu do: wiadomości i programów na żywo, programów o największej oglądalności.
Po raz kolejny apelujemy o:

  • prawo, które zapewni dostępność telewizji: 50% w 5 lat oraz 100% w 10 lat,
  • definicje i rozdzielenie napisów dla niesłyszących, audiodeskrypcji i tłumaczeń na język migowy w prawie,
  • dostępność programów o najwyższej oglądalności, napisy na żywo w wiadomościach, programach publicystycznych i kulturalnych,
  • programy z napisami dla niesłyszących, audiodeskrypcją i tłumaczeniem na język migowy w godzinach wysokiej oglądalności, a nie powtórki w godzinach nocnych,
  • publikowanie w Internecie programów, którym w telewizji zapewniono dostępność,
  • wysokiej jakości usługi i uwzględnianie opinii odbiorców.

Chcemy pełnego dostępu do informacji – jak wszyscy obywatele naszego kraju.
Domagamy się swoich praw zgodnie z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych.
Tworzymy grupę 4 milionów dyskryminowanych obywateli.
NIE zgadzamy się na wykluczenie społeczne i brak dostępu do informacji.
Głusi, słabosłyszący, niewidomi i przyjaciele


Anna Sacha Inicjatywa Napisy Plus facebook.com/napisyplus/