Aktywny samorząd w 2019

Logo Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych opublikował kierunki działań oraz warunki brzegowe w ramach programu „Aktywny samorząd” adresowanego do osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Program podzielony jest na dwa Moduły. Moduł I dotyczy likwidacji różnego rodzaju barier dla osób z niepełnosprawnością, a Moduł II – udzielania pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym i w szkołach policealnych.
Moduł I podzielony jest na „obszary” złożone z „zadań”. Obszary A – likwidacja bariery transportowej, i C – likwidacja barier w poruszaniu się, dotyczą głównie osób z dysfunkcją narządu ruchu. Dla osób z dysfunkcją narządu wzroku istotne są obszary B i D.
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowane do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);
  • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowane do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowane do osób z orzeczeniem o niepełnosprawnoścido 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);
  • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowane do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności).

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych dziecka).
Terminy rozpoczęcia składania wniosków w ramach „Aktywnego samorządu” w Module I ustala samorząd. Tam także można otrzymać formularze wniosków. Natomiast termin zakończenia przyjmowania wniosków w samorządach upływa 31 sierpnia 2019 r.
Moduł II
Moduł II dotyczy pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowany jest do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole policealnej, w kolegium, w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.
Terminy rozpoczęcia składania wniosków w ramach „Aktywnego samorządu” w Module II ustala samorząd. Tam także można otrzymać formularze wniosków. Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada:
30 marca 2019 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019),
10 października 2019 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020).

Zwiększone kwoty wsparcia
Po konsultacjach społecznych PFRON zwiększył kwoty wsparcia w dotychczas realizowanych zadaniach. Dla osób niewidomych i słabowidzących istotne jest zwiększenie funduszy na zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów i oprogramowania:

  • dla osoby niewidomej – z kwoty 20 tys. zł do 24 tys. zł, z czego na urządzenia brajlowskie z kwoty 12000 zł do 15000 zł,
  • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – z 8 tys. zł do 9 tys. zł.

Szczegóły dotyczące programu oraz kwoty dofinansowań i warunki znaleźć można na stronie PFRON:
http://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-realizatorow-pilotazowego-programu-akty-2/