Informatyk - Projekt "Mogę i ja" - Częstochowa

Logo PFRON i PZn

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące naboru na stanowisko „Informatyka”w ramach projektu „Mogę i ja – rehabilitacja osób niepełnosprawnych wzrokowo  z terenu województwa  śląskiego„

1. Dane dotyczące Zamawiającego:

Polski Związek Niewidomych

Okręg Śląski
ul. Katowicka 77
41-500 Chorzów

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski jako podmiot realizujący projekt „ Mogę i ja – rehabilitacja osób niepełnosprawnych wzrokowo  z terenu województwa  śląskiego” , współfinansowany z środków PFRON ogłasza nabór ofert na usługę polegającą na realizacji zadań informatykaw  ramach ww. projektu.

Zamawiający  zakłada wyłonienie osoby/osób, które zrealizują łącznie 90 godzin zajęć  dla niepełnosprawnych uczestników projektu w Polskim Związku Niewidomych w Częstochowie.

Zajęcia odbywać się będą w formie indywidualnej; 1 instruktor na 1 osobę  niepełnosprawną.

Liczba beneficjentów korzystających z opisywanej formy wsparcia : 5.

Liczba godzin na beneficjenta: 20

Wsparcie będzie trwało 10 miesięcy.

Sposób zatrudnienia: umowa-zlecenie.

W ramach zleconych zadań Wykonawca zobowiązany jest do:

- przeprowadzenia zajęć, mających na celu naukę bezwzrokowej obsługi komputera, szczególnie programów udźwiękowiających, czytających i powiększających oraz opanowanie umiejętności posługiwania się nowoczesnym sprzętem  komputerowym.

- opanowanie obsługi nowoczesnych urządzeń brajlowskich

3. Termin i miejsce wykonania zamówienia:

Termin wykonania usługi od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r.

Miejsce wykonania zamówienia: PZN, Częstochowa, Al.Pokoju 13

4. Warunki udziału w postępowaniu:

 Wymagania niezbędne:

–   wykształcenie wyższe informatyczne

–  doświadczenie w pracy z osobami z dysfunkcją wzroku

–  doświadczenie w realizacji podobnych zadań min. 2 lata

Wymagania dodatkowe:

- predyspozycje społeczne;

- umiejętność pracy w grupie i z grupą;

- odporność na stres, komunikatywność, odpowiedzialność, chęć uczenia się                        i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków;

- umiejętności organizacyjne;

- wysoka kultura osobista

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

•życiorys – curriculum vitae,

•kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

•kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

•oferta cenowa – druk w załączeniu (załącznik 1)

•oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji- druk w załączeniu (załącznik 3)

•oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych - druk w załączeniu (załącznik 2)

 

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie są powiązani z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełniania warunku przez Wykonawcę stanowi  (załącznik 2)

5.Osoby uprawnione do kontaktu:

  Grażyna Derbis

  mogeija2017@wp.pl

 tel. 570-889-001, 570-889-002, tel./fax (34) 363-51-68

6. Miejsce i termin złożenia oferty:

Termin składania ofert do dnia 29.03.2018 r.  do godz. 14:00. Za termin złożenia oferty uważa się datę jej faktycznego wpływu do Zamawiającego. Oferty należy składać osobiście na adres: Polski Związek Niewidomych  Delegatura Częstochowa Al.Pokoju 13, 42-207 Częstochowa, Sekretariat. Decyduje data i godzina wpływu oferty .

7. Kryteria oceny projektu :

* doświadczenie

* cena

* kwalifikacje

 

8. Informacje o formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:

Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie lub telefonicznie

 

  Logo realizatora projektu - mogę i ja