Rekrutacja do projektu "Mogę i ja"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. „Mogę i ja - rehabilitacja osób niepełnosprawnych wzrokowo z województwa śląskiego - współfinansowany ze środków PFRON.

Logo Projektu Mogę i ja

Projekt : „Mogę i ja -rehabilitacja osób niepełnosprawnych wzrokowo z terenu województwa śląskiego" współfinansowany ze środków PFRON.

 

 

 

Organizator : Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski

 

ul. Katowicka 77   41-500 Chorzów .

 

 

 

Koordynator : Justyna Setera-Ratajczyk  

 

 Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski

 

ul. Katowicka 77 41-500 Chorzów

 

tele.  32 /2 41 37 37

 

e-mail: projekty@slaski.pzn.org.pl

 

 

 

Termin rekrutacji : do 29 maja 2017 r. lub do wyczerpania miejsc.

 

 

 

Godziny przyjmowania zgłoszeń : od pon.- pn. godz. 7,00-15,00.

 

 

 

Kandydat/kandydatka : osoba posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wzroku mieszkająca na terenie woj. śląskiego.

 

 

 

Uczestnik / uczestniczka : osoba spełniająca kryteria uczestnictwa w projekcie , wybrana w procedurze rekrutacyjnej. Przez Uczestnika rozumie się osobę znajdującą się na liście podstawowej.

 

 

 

Uczestnik rezerwowy :  przez uczestnika rezerwowego rozumie się osobę znajdującą się na liście rezerwowej projektu, spełniającą kryteria uczestnictwa w projekcie . Osoba z listy rezerwowej posiada prawo wejścia na listę podstawową w przypadku zwolnienia się na niej miejsca.

 

 

 

Osoba z niepełnosprawnością z tytułu utraty wzroku - osoba, która uzyskała orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy do jednego z dwóch stopni niepełnosprawności (znacznego, umiarkowanego) z tytułu utraty wzroku.

 

 

 

Strona internetowa projektu : link do strony z informacją o projekcie .

 

 

 

Formularz Zgłoszeniowy : dokument, w oparciu o który prowadzony jest proces rekrutacji uczestników do projektu ( ZAŁĄCZNIK 1 )

 

 

 

Lista podstawowa : lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

 

 

 

Lista rezerwowa - lista osób spełniających kryteria uczestnictwa w projekcie, którzy nie zostali zakwalifikowani do listy podstawowej z powodu braku miejsc.

 

 

 

CEL PROJEKTU

 

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej u 602 ONiS dorosłych z terenu woj. śląskiego ( z wył. Sub.Pn.)

 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

 

1.Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji, warunki i kryteria uczestnictwa w projekcie „Kurs na samodzielność - zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym .

 

2.Projekt jest realizowany w okresie 01.05.2017 r.-31.03.2019 r.

 

3.Projekt realizowany jest przez Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski - współfinansowany ze środków PFRON.

 

 

 

KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 

 

 

1.Projekt skierowany jest do osób dorosłych bez ograniczeń wiekowych.

 

* posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym  z powodu dysfunkcji wzroku,

 

 

 

2. O kwalifikacji do projektu decydować będą w szczególności:
Kryteria formalne:

 

* złożenie przez kandydata kompletnego i poprawnie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego i Oświadczenia Uczestnika/Uczestniczki Projektu,

 

* złożenie przez kandydata kserokopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności z powodu dysfunkcji wzroku,

 

 

 

Kryteria określone we wniosku o dofinansowanie projektu:

 

 

 

§  liczba osób objętych wsparciem - 602 ONiS

 

 

 

Kolejność zgłoszeń.

 

 

 

3.Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zobowiązane są do wypełnienia:

 

 

 

A.    Formularza Zgłoszeniowego (załącznik nr 1),

 

B.    Oświadczenia Uczestnika/Uczestniczki Projektu (załącznik nr 2)

 

i złożenia ich w formie papierowej  w Polskim Związku Niewidomych Okręg Śląski ul. Katowicka 77  41-500 Chorzów

 

 

 

4. Formularz zgłoszeniowy zawiera:

 

 

 

A.    dane osobowe kandydata,

 

B.    potwierdzenie statusu formalnego osoby jako zgodnego z wymogami projektu,

 

C.    oświadczenie uczestnika o prawdziwości podanych danych.

 

 

 

5. Dokumenty rekrutacyjne muszą być:

 

 

 

A.    wypełnione w języku polskim,

 

B.    wypełnione komputerowo lub w sposób czytelny odręcznie,

 

C.    złożone w wersji papierowej w PZN Okręg Śląski Chorzów.

 

 

 

6. Dokumenty rekrutacyjne, jak również niniejszy Regulamin są dostępne w wersji papierowej w PZN Okręg Śląski Chorzów.

 

 

 

7. Organizator (Lider) zastrzega, iż wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z przyjęciem do udziału w projekcie.

 

8. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi i stanowią dokumentację projektową.

 

 

 

NABÓR UCZESTNIKÓW 

 

 

 

1.    Rekrutacja będzie prowadzona w sposób otwarty, zgodnie z zasadą bezstronności, równości szans, w tym płci, jawności i przejrzystości.

 

2.    Informacja o możliwości udziału w projekcie zamieszczona jest na stronie internetowej LINK .....................

 

3.    Uczestnikiem projektu może zostać każda dorosła osoba spełniająca warunki która pomyślnie przeszła proces rekrutacji .

 

4.    Proces rekrutacji prowadzony jest przez PZN Okręg Śląski

 

5.    Decyzja o wpisaniu kandydata na listę podstawową lub listę rezerwową podejmowana jest na podstawie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych.

 

6.Kandydatom nie przysługuje prawo do odwołania się od wyników rekrutacji.

 

 

 

7.Wybrany Kandydat staje się uczestnikiem projektu w momencie podpisania Oświadczenia Uczestnika/Uczestniczki Projektu ZAŁĄCZNIK 2

 

8.W przypadku zakwalifikowania zakładanej liczby uczestników, spośród osób pozostałych zainteresowanych udziałem w projekcie, zostanie utworzona lista rezerwowa.

 

9.W przypadku rezygnacji osób z uczestnictwa w projekcie bądź wykreślenia z listy uczestników projektu kolejni kandydaci z listy rezerwowej zostaną zaproszeni do udziału w projekcie.

 

 

 

FORMY WSPARCIA PRZEWIDZIANE W PROJEKCIE

 

 

 

W projekcie będą realizowane następujące formy wsparcia :

 

 

 

1.Rehabilitacja podstawowa - orientacja przestrzenna

 

2. Rehabilitacja podstawowa - nauka czynności dnia codziennego

 

3. Rehabilitacja podstawowa - usprawnianie widzenia

 

4. Rehabilitacja podstawowa - alternatywna forma komunikacji - nauka pisma brajla

 

5. Rehabilitacja podstawowa - zajęcia relaksacyjne

 

6. Rehabilitacja podstawowa - zajęcia z arteterapii

 

7.poradnictwo prawne

 

8.poradnictwo społeczne

 

9. Rehabilitacja podstawowa - terapia psychologiczna

 

10.Poradnictwo - udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień

 

11.Poradnictwo - informatyczno- technologiczne

 

12.Rekrutacja, diagnoza i ewaluacja.

 

13.Trening pamięci

 

 

 

ZASADY REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

 

 

1.W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie Uczestnik zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć do PZN Okręg Śląski Chorzów  pisemną informację o tym fakcie (osobiście, mailem bądź za pośrednictwem poczty).

 

2.Uczestnik może zostać wykluczony z udziału w projekcie z powodu:

 

* przekroczenia 20% nieusprawiedliwionej nieobecności w określonych dla niego formach wsparcia,

 

* rażącego naruszenia norm społecznych (w szczególności zakłócenia przebiegu zajęć )

 

* podania w dokumentach rekrutacyjnych nieprawdziwych danych i informacji

 

* naruszenie zasad wynikających z niniejszego regulaminu

 

* w przypadku gdyby którekolwiek ze złożonych oświadczeń uczestnika było nieprawdziwe , poniesie on pełną odpowiedzialność wynikającą z tego faktu włącznie z zwrotem środków gdyby PZN bądź instytucja kontrolująca uznała uczestnika za niekwalifikowanego do uczestnictwa w projekcie.

 

 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI

 

 

 

Uczestnik / uczestniczka Projektu ma prawo do :

 

1.Bezpłatnego udziału we wszystkich formach wsparcia określonego dla niego w Indywidualnym Planie Działania (IPD)

 

  

 

Uczestnik / uczestniczka zobowiązuje się do :

 

1.Zapoznania się z regulaminem uczestnictwa w projekcie „Kurs na samodzielność - zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym"

 

2.Podpisania i złożenia wszystkich wymaganych dokumentów.

 

3.Aktywnego i regularnego uczestnictwa w zaplanowanych formach wsparcia , stosowanie się do zaleceń personelu projektu.

 

4.Każdorazowego potwierdzenia swojego uczestnictwa w formach wsparcia poprzez złożenie podpisu na listach obecności .

 

Dopuszcza się usprawiedliwione nieobecności uczestnika projektu spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi.

 

Usprawiedliwienie wymaga telefonicznego zawiadomienia lub złożenie pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności.

 

5.Wypełnienie ankiet ewaluacyjnych .

 

6.Bieżące informowanie PZN (koordynatora projektu ) o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział w projekcie .

 

7.Natychmiastowego informowania PZN (koordynatora) o zmianie jakichkolwiek danych osobowych i kontaktowych wpisanych w formularzu zgłoszenia.

 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

 

1.Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej .

 

2.Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu . Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej.

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA :

 

1)    FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (docx)

 

2)    OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA / UCZESTNICZKI PROJEKTU (docx)

 

 

 

 w przypadku nie otrzymania środków na realizację zadania Okręg Śląski PZN zastrzega sobie prawo do unieważnienia rekrutacji.

 

 

 

  Logo realizatora projektu - mogę i ja