Zapytanie ofertowe - na opracowanie kompleksowej dokumentacji na rozbudowę SOSW w Chorzowie

 

Chorzów, 18.05.2020

 

Nr sprawy:1/12.2.1/2020

Polski Związek Niewidomych

Okręg Śląski

Ul. Katowicka 77

41-500 Chorzów

e-mail:slaski@pzn.org.pl

NIP 6272284517

REGON 276302342

Telefon: 32 771 09 22

kom. 533 300 718

Fax: 32 771 09 23

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną dla zamówień, dla których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

1. Zamawiający:

Polski Związek Niewidomych

Okręg Śląski

Ul. Katowicka 77

41-500 Chorzów

e-mail:slaski@pzn.org.pl

NIP 6272284517

REGON 276302342

Telefon: 32 771 09 22

kom. 533 300 718

Fax: 32 771 09 23

2. Przedmiotem zapytania jest opracowanie kompleksowej dokumentacji na rozbudowę budynku głównego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie ul. Hajducka 22 o zespół pracowni kształcenia praktycznego

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie projektu budowlanego rozbudowy budynku głównego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie, ul. Hajducka 22 o zespół pracowni kształcenia praktycznego

- wykonanie dokumentacji wykonawczej oraz przedmiarów i kosztorysów dla inwestycji – rozbudowa budynku głównego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie, ul. Hajducka 22 o zespół pracowni kształcenia praktycznego

 3. Kryterium ocen ofert:

1) Kryterium oceny ofert stanowi:

- cena 50%

- termin wykonania 50%

2) Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów, obliczoną wg wzoru:

P=Pc + Pt

Gdzie:

P – ogólna liczba punktów przyznana ofercie

Pc – punkty kryterium cena

Pt – punkty kryterium termin realizacji zamówienia

3) Do porównania i oceny ofert w danych kryteriach zostanie zastosowany następujący wzór:

Kryterium: cena

Pc = /najniższa cena brutto z ofert/cena brutto oferty badanej/ x 50% x 100

Kryterium: termin realizacji zamówienia

Pt = /najkrótszy termin realizacji zamówienia/termin zamówienia oferty badanej/ x 50% x 100

Zamawiający ustala maksymalny czas realizacji umowy 45 dni kalendarzowych liczony od dnia zawarcia umowy.

4) Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej.

5) Miejsce i termin złożenia i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w Polskim Związku Niewidomych Okręg Śląski ul. Katowicka 77, 41-500 Chorzów, sekretariat lub przesłać na adres mailowy slaski@pzn.org.pl do dnia 05 czerwca 2020 roku do godziny 15:00.

6) Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje droga mailową po rozpatrzeniu ofert.

7) W przypadku oferentów, których oferty cenowe różnią się o nie więcej
niż 2%, pierwszeństwo ma Oferent, którego wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych jest najwyższy.

8) Zamawiający zastrzega unieważnienie postępowania bez podania przyczyn.