Sprawozdanie za: 2015

  1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2015.
  2. Rachunek zysków i strat, bilans za 2015.
  3. Informacje uzupełniające za 2015.

 

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski otrzymał w 2015 roku darowizny w kwocie 507248,05 zł, które zostały przeznaczone na ochronę i promocję zdrowia oraz na działania na rzecz osób niepełnosprawnych.