Uchwała Prezydium ZG PZN

Logo PZN

 

Uchwała XVII-  32/ 2020

 

Z dnia:   21 maja   2020

 

W sprawie: rabatów stosowanych przez ośrodki PZN.

 

 

 

Prezydium Zarządu Głównego na podstawie  par. 24 Statutu uchwala co następuje:

1.Podejmuje się decyzję o stosowaniu przez Ośrodki PZN następujących rabatów:

a) 5% kosztów pobytu w Ośrodku PZN dla członków Związku po okazaniu aktualnej legitymacji PZN

b) 5% kosztów pobytu w Ośrodku PZN dla pracowników Związku i osób, które przeszły na emeryturę lub rentę z pracy w PZN po złożeniu oświadczenia o zatrudnieniu w jednostce PZN

Ulgi wymienione w pkt.1.a) i 1.b)   nie łączą się.

2.Dyrektor Ośrodka upoważniony jest do negocjowania ceny pobytu w przypadku grupy powyżej 40 osób.

3.Przy pobycie w Ośrodku PZN grupy co najmniej 20 osób i pobycie nie krótszym niż 7 dni przysługuje pobyt gratis dla 1 osoby

4.W przypadku pobytu w Ośrodku PZN grupy zorganizowanej przez daną jednostkę PZN, liczącej minimum 10 osób przez okres co najmniej 7 dni, Ośrodek przekaże na rzecz tej jednostki kwotę:

a) 3 zł za każdy osobodzień w miesiącach sezonu turystycznego

b) 4 zł za każdy osobodzień w miesiącach poza sezonem

Ze względu na geograficzne usytuowanie poszczególnych Ośrodków PZN, Dyrektor każdego z nich określi i poda do publicznej wiadomości miesiące sezonu turystycznego i miesiące poza sezonem.

5. Zasady pobytu w Ośrodkach PZN opisane w pkt. 2 i  3 dotyczą wszystkich grup zorganizowanych, nie tylko tych kierowanych przez jednostki PZN.

6. Uchwala w obecnym brzmieniu wchodzi w życie  z dniem  1 listopada 2020.

7. Z dniem 1 listopada 2020 traci moc uchwała  XVII-64/2017 z dnia 10.08.2017

8. Wykonanie uchwały zleca się: dyrektorzy ośrodków PZN, CR i FRK IT