Rekrutacja do projektu "Aktywność Ponad Granicami"

 Logo PFRON i PZn

Projekt: „Aktywność Ponad Granicami” współfinansowany ze środków PFRON.

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

 

Organizator: Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski

ul. Katowicka 77 41-500 Chorzów.

Koordynator: Gabriela Lupa

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski

Ul. Katowicka 77 41-500 Chorzów

Tel. 32 771 90 22

e-mail: slaski@pzn.org.pl

Termin rekrutacji: od 01.04.2020 do 30.09.2021

Koszt uczestnictwa 85zł za każdą z dwóch imprez od osoby
Koszt uczestnictwa wnosi zarówno Uczestnik jak i Opiekun Uczestnika.

Kandydat: osoba posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

Uczestnik: osoba spełniająca kryteria uczestnictwa w projekcie, wybrana w procedurze rekrutacyjnej. Przez Uczestnika rozumie się osobę znajdującą się na liście podstawowej.

Uczestnik rezerwowy: przez uczestnika rezerwowego rozumie się osobą znajdującą na liście rezerwowej projektu, spełniającą kryteria uczestnictwa w projekcie. Osoba z listy rezerwowej posiada prawo wejścia na listę podstawową w przypadku zwolnienia się na niej miejsca.

Strona internetowa projektu: http://slaski.pzn.org.pl/strona-glowna

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest wzrost aktywności osób niepełnosprawnych wzrokowo poprzez popularyzację sportu i rekreacji oraz pomoc w integracji społecznej dzięki organizowaniu integracyjnych imprez
w formie rekreacji i zawodów sportowych dla 60 osób dorosłych (Osób Niewidomych i Słabowidzących) z terenu woj. Śląskiego, Dolnośląskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Lubelskiego, Łódzkiego Małopolskiego, Opolskiego i Podkarpackiego.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji, warunki i kryteria uczestnictwa w projekcie „Aktywność Ponad Granicami” konkurs 1/2019.
 2. Projekt jest realizowany w okresie 01.04.2020r. – 30.09.2021r.
 3. Projekt realizowany jest przez Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski – współfinansowany ze środków PFRON.

KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 1. Projekt skierowany jest do osób dorosłych bez ograniczeń wiekowych, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym z powodu dysfunkcji wzroku.
 2. O kwalifikacji do projektu decydować będą w szczególności:

Kryteria formalne:

 • Złożenie przez kandydata kompletnego i poprawnie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego i Oświadczenia Uczestnika/Uczestniczki Projektu
 • Złożenie przez kandydata kserokopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności z powodu dysfunkcji wzroku
 • Złożenie przez kandydata zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Liczba miejsc w projekcie:

 • Liczba osób objętych wsparciem – 60 osób (ONiS).
 • Zakładany parytet uczestnictwa w projekcie:
  • Śląskie – 16 osób
  • Kujawsko-Pomorskie – 8 osób
  • Dolnośląskie – 6 osób
  • Lubelskie – 6 osób
  • Łódzkie - 6 osób
  • Małopolskie – 6 osób
  • Opolskie – 6 osób
  • Podkarpackie – 6 osób

* W przypadku niewystarczającej liczby chętnych z jednego woj. -miejsca zostaną wykorzystane przez uczestników z pozostałych województw.

 

 

NABÓR UCZESTNIKÓW

 

 1. Rekrutacja będzie prowadzona na terenie województw: Dolnośląskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Lubelskiego, Łódzkiego, Małopolskiego, Opolskiego, Podkarpackiego oraz Śląskiego.
 2. Informacja o możliwości udziału w projekcie zamieszczona jest na stronie internetowej

LINK http://slaski.pzn.org.pl/strona-glowna

 1. Uczestnikiem projektu może zostać każda osoba spełniająca warunki, która pomyślnie przeszła proces rekrutacji.
 2. Proces rekrutacji prowadzony jest przez PZN Okręg Śląski.
 3. Decyzja o wpisaniu kandydata na listę podstawową lub listę rezerwową podejmowana jest na podstawie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych.
 4. Kandydatom nie przysługuje prawo do odwołania się od wyników rekrutacji.
 5. W pierwszej kolejności brane są pod uwagę zgłoszenia, w których kandydat zgłasza chęć uczestnictwa w 2 różnych imprezach (jednej sportowej i jednej rekreacyjnej).
 6. Zgłoszenia kandydatów zgłaszających chęć uczestnictwa jedynie w jednej formie Imprezy (rekreacyjnej lub sportowej) będą brane pod uwagę w miarę wolnych miejsc w projekcie.
 7. Pierwszeństwo mają ONiS ze znacznym stopniem niepełnosprawności (I-sza grupa inwalidzka)
 8. W przypadku dużej ilości chętnych, decyduje kolejność zgłoszeń.
 9. Listy zgłoszeń będą tworzone odrębnie dla każdego województwa, według wskazanego powyżej parytetu.
 10. W przypadku zakwalifikowania zakładanej liczby uczestników, spośród pozostałych osób zainteresowanych udziałem w projekcie, zostanie utworzona lista rezerwowa.
 11. W przypadku rezygnacji osób z uczestnictwa w projekcie bądź wykreślenia z listy uczestników projektu kolejni kandydaci z listy rezerwowej zostaną zaproszeni do udziału w projekcie.

 

INFORMACJE O IMPREZACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU

 1. W projekcie zorganizowane zostaną następujące imprezy:

a) Sportowe:

 • Turniej Showdown – od 7 do 10 stycznia 2021
 • Turniej Warcabowy – od 5 do 8 listopada 2020

b) Rekreacyjne:

 • Spływ kajakowy – od 30 lipca do 2 sierpnia 2020
 • Nordic Walking – od 3 do 6 września 2020

 

2. W celu bezpiecznego przeprowadzenia Imprez rekreacyjnych (Spływ kajakowy, Nordic Walking) każdemu Uczestnikowi potrzebny jest opiekun/przewodnik.

3. W trakcie imprez sportowych (warcaby i show-down) brak możliwości uczestnictwa opiekunów/przewodników - W przypadku konieczności uczestnictwa takiego opiekuna/przewodnika, należy ten fakt zaznaczyć na formularzu zgłoszeniowym poprzez ręczną adnotację tego faktu. Opiekun/przewodnik będzie zobowiązany do pokrycia we własnym zakresie kosztów zakwaterowania i wyżywienia, które wynoszą ok. 140zł za osobę za 1 dzień w miejscu zakwaterowania uczestników (zakwaterowanie, śniadanie, obiad, kolacja). PZN OŚl może pomóc w zakwaterowaniu opiekuna/przewodnika w miejscu zakwaterowania uczestników projektu (hotel Skaut w Parku Śląskim w Chorzowie) - niezbędny jest w tym celu dopisek na formularzu zgłoszeniowym i kontakt tel. z koordynatorem projektu.

4. Imprezy rozpoczynają się przyjazdem w czwartek i kończą wyjazdem w niedzielę

5. Miejsce realizacji imprez:

a) turniej warcabowy - Chorzów, Park Śląski, Hotel Skaut

b) turniej showdown - Chorzów, Park Śląski, Hotel Skaut

c) nordic-walking - Beskid Śląski lub Żywiecki (w trakcie wyłaniania oferty)

d) spływ kajakowy - rzeka Pilica, okolice Tomaszowa (w trakcie wyłaniania oferty)

6. Opis imprez

Turniej Warcabowy - Impreza realizowana będzie w wynajętym ośrodku na terenie śląska (Hotel Skaut, Park Śląski, Chorzów), odbędzie się w listopadzie 2020 r. i trwać będzie 3 dni (w tym dzień przyjazdu) plus dzień wyjazdu). Dzięki turniejowi warcabowemu podniesie się poziom umiejętności uczestników w grze w warcaby, znacznie poprawi sprawność intelektualną, psychiczną. Warcaby pobudzają myślenie, rozwijają koncentrację i cierpliwość, uczą podejmowania samodzielnych decyzji. Gra w warcaby to dobry trening pamięci.

Impreza rozpoczyna się w czwartek o godz. 15:00 zakwaterowaniem w hotelu. W czwartek, piątek i sobotę odbywają się rozgrywki. Impreza kończy się w niedzielę po śniadaniu.

 

Turniej Showdown - Impreza realizowana będzie w wynajętym ośrodku na terenie śląska (Hotel Skaut, Park Śląski, Chorzów), odbędzie się w styczniu 2021 r. i trwać będzie 3 dni (w tym dzień przyjazdu) plus dzień wyjazdu). Gra showdown (niekiedy błędnie nazywana tenisem stołowym dla niewidomych i słabo widzących) przeznaczona jest dla dwóch zawodników. Toczy się na prostokątnym stole, w którego przeciwległych krańcach umieszczone są bramki. Na środku stołu znajduje się pionowa tablica. W showdown gra się przy użyciu rakietek oraz udźwiękowionej piłeczki, w środku której znajdują się małe kuleczki (np. ze stali nierdzewnej), dzięki czemu piłka podczas gry jest słyszalna. Celem gry jest odbicie piłeczki pod tablicą znajdującą się na środku stołu wprost do bramki przeciwnika, podczas gdy ten usiłuje zapobiec utracie gola. Naszym celem jest zachęcenie większego grona osób niewidomych i słabowidzących do tego sportu, który także stanowi wspaniałą rehabilitację dla osób niepełnosprawnych.

Impreza rozpoczyna się w czwartek o godz. 15:00 zakwaterowaniem w hotelu. W czwartek, piątek i sobotę odbywają się rozgrywki. Impreza kończy się w niedzielę po śniadaniu.

 

Spływ kajakowy - Impreza realizowana będzie w wynajętym ośrodku na terenie województwa Łódzkiego - na rzece Pilica, odbędzie się w lipcu 2020 r. i trwać będzie 3 dni (w tym dzień przyjazdu) plus dzień wyjazdu). Impreza pozwoli spróbowania swoich sil w kajakowaniu. Kajaki jako forma imprezy rekreacyjnej to idealny sposób na integracje osób niepełnosprawnych między sobą a także z osobami pełnosprawnymi (opiekunowie). Pozwoli podnieść uczestnikom projektu ogólną sprawność fizyczną i nabyć nowe umiejętności.

Dokładna godzina zbiórki w czwartek, zostanie podana po ostatecznym wyłonieniu oferenta-noclegodawcy. Na zakończenie  sobotniego spływu zaplanowano ognisko integracyjne (wymiana doświadczeń dnia). Zakończenie imprezy w niedzielę po śniadaniu.

 

Nordic Walking - Impreza realizowana będzie w wynajętym ośrodku górskim na terenie śląska, odbędzie się we wrześniu 2020 r. i trwać będzie 3 dni (w tym dzień przyjazdu) plus jeden dzień na wyjazd. Impreza pozwoli spróbowania swoich sil w Nordic Walking. Nordic Walking jako forma imprezy rekreacyjnej to idealny sposób na integracje osób niepełnosprawnych między sobą a także z osobami pełnosprawnymi (opiekunowie). Pozwoli podnieść uczestnikom projektu ogólną sprawność fizyczną i nabyć nowe umiejętności.

Dodatkowym, niecodziennym atutem jest organizacja wyprawy nordic-walking szlakami górskimi.

Dokładna godzina zbiórki w czwartek, zostanie podana po ostatecznym wyłonieniu oferenta-

noclegodawcy. W sobotę wieczorem po powrocie ze szlaku zaplanowano ognisko integracyjne (wymiana doświadczeń dnia). Zakończenie imprezy w niedzielę po śniadaniu.

Uwaga: prosimy o zabranie własnych kijów do nordic-walking, PZN OŚl dysponuje ograniczoną ilością kijów.

 

ZASADY REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE

1.W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie Uczestnik zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć do PZN Okręg Śląski pisemną informację o tym fakcie (osobiście, mailem, telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty).

2.Uczestnik może zostać wykluczony z udziału w projekcie z powodu

* rażącego naruszenia norm społecznych (w szczególności zakłócenia przebiegu zajęć)

* podania w dokumentach rekrutacyjnych nieprawdziwych danych i informacji

* naruszenie zasad wynikających z niniejszego regulaminu 

* w przypadku, gdyby którekolwiek ze złożonych oświadczeń uczestnika było nieprawdziwe, poniesie on pełną odpowiedzialność wynikającą z tego faktu włącznie z zwrotem kosztów uczestnictwa, gdyby PZN bądź instytucja kontrolująca uznała uczestnika za niekwalifikowanego do uczestnictwa w projekcie.

 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU

Uczestnik / uczestniczka zobowiązuje się do:

1.Zapoznania się z regulaminem uczestnictwa w projekcie „Aktywność Ponad Granicami"

2.Podpisania i złożenia wszystkich wymaganych dokumentów.

3.Aktywnego i regularnego uczestnictwa w zaplanowanych formach wsparcia, stosowanie się do zaleceń personelu projektu.

4.Każdorazowego potwierdzenia swojego uczestnictwa w formach wsparcia poprzez złożenie podpisu na listach obecności.

Dopuszcza się usprawiedliwione nieobecności uczestnika projektu spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi.

Usprawiedliwienie wymaga telefonicznego zawiadomienia lub złożenie pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności.

5.Bieżącego informowania PZN (koordynatora projektu) o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział w projekcie.

6.Natychmiastowego informowania PZN (koordynatora) o zmianie jakichkolwiek danych osobowych i kontaktowych wpisanych w formularzu zgłoszenia.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej.

2.Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej.

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

 1. Formularz zgłoszeniowy (doc)
 2.  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  (doc)

Prosimy wydrukować podpisać i wysłać na razie skany lub zdjęcia dokumentów.