Rekrutacja do projektu "Aktywność = Samodzielność"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. „Aktywność = Samodzielność” - współfinansowany ze środków PFRON.

Logo PFRON i PZn

Projekt : „Aktywność = Samodzielność" współfinansowany ze środków PFRON.

 

Organizator : Polski Związek Niewidomych Koło Chorzów

ul. Katowicka 77   41-500 Chorzów .

 

Koordynator : Gabriela Dynerowicz 

 Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski

ul. Katowicka 77 41-500 Chorzów

tele.  32 /2 41 37 37

e-mail:  slaski@pzn.org.pl

 

Termin rekrutacji : do 30 maj 2018, lub do wyczerpania miejsc.

Godziny przyjmowania zgłoszeń : od pon.- pt godz. 9,00-14,00.

 

Kandydat/kandydatka : osoba posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wzroku mieszkająca na terenie woj. śląskiego.

Uczestnik / uczestniczka : osoba spełniająca kryteria uczestnictwa w projekcie , wybrana w procedurze rekrutacyjnej. Przez Uczestnika rozumie się osobę znajdującą się na liście podstawowej.

Uczestnik rezerwowy :  przez uczestnika rezerwowego rozumie się osobę znajdującą się na liście rezerwowej projektu, spełniającą kryteria uczestnictwa w projekcie . Osoba z listy rezerwowej posiada prawo wejścia na listę podstawową w przypadku zwolnienia się na niej miejsca.

Osoba z niepełnosprawnością z tytułu utraty wzroku - osoba, która uzyskała orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy do jednego z dwóch stopni niepełnosprawności (znacznego, umiarkowanego) z tytułu utraty wzroku. 

Strona internetowa projektu : http://slaski.pzn.org.pl/strona-glowna

  

CEL PROJEKTU 

 

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej u 100 ONiS dorosłych z terenu woj. śląskiego ( z wył. Sub.Pn.)

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1.Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji, warunki i kryteria uczestnictwa w projekcie „Samodzielni i skuteczni” konkurs nr 4/2017 .

2.Projekt jest realizowany w okresie 01.04.2018 r.-31.03.2021 r.

3.Projekt realizowany jest przez Polski Związek Niewidomych Koło Chorzów - współfinansowany ze środków PFRON.

 

KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 

1.Projekt skierowany jest do osób dorosłych bez ograniczeń wiekowych.

* posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym  z powodu dysfunkcji wzroku,

2. O kwalifikacji do projektu decydować będą w szczególności:
Kryteria formalne:

* złożenie przez kandydata kompletnego i poprawnie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego i Oświadczenia Uczestnika/Uczestniczki Projektu,

* złożenie przez kandydata kserokopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności z powodu dysfunkcji wzroku,

Kryteria określone we wniosku o dofinansowanie projektu: 

§  liczba osób objętych wsparciem - 100 ONiS

Kolejność zgłoszeń.

3.Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zobowiązane są do wypełnienia:

 

A.    Formularza Zgłoszeniowego (załącznik nr 1),

B.    Oświadczenia Uczestnika/Uczestniczki Projektu (załącznik nr 2)

 

i złożenia ich w formie papierowej  w Polskim Związku Niewidomych Koło Chorzów ul. Katowicka 77  41-500 Chorzów

4. Formularz zgłoszeniowy zawiera:

A.    dane osobowe kandydata,

B.    potwierdzenie statusu formalnego osoby jako zgodnego z wymogami projektu,

C.    oświadczenie uczestnika o prawdziwości podanych danych.

 

5. Dokumenty rekrutacyjne muszą być:

A.    wypełnione w języku polskim,

B.    wypełnione komputerowo lub w sposób czytelny odręcznie,

C.    złożone w wersji papierowej w PZN Okręg Śląski Chorzów.

 

6. Dokumenty rekrutacyjne, jak również niniejszy Regulamin są dostępne w wersji papierowej w PZN Okręg Śląski Chorzów.

7. Organizator (Lider) zastrzega, iż wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z przyjęciem do udziału w projekcie.

8. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi i stanowią dokumentację projektową.

 

NABÓR UCZESTNIKÓW 

 

1.    Rekrutacja będzie prowadzona w sposób otwarty, zgodnie z zasadą bezstronności, równości szans, w tym płci, jawności i przejrzystości.

2.    Informacja o możliwości udziału w projekcie zamieszczona jest na stronie internetowej LINK http://slaski.pzn.org.pl/strona-glowna

3.    Uczestnikiem projektu może zostać każda dorosła osoba spełniająca warunki która pomyślnie przeszła proces rekrutacji .

4.    Proces rekrutacji prowadzony jest przez PZN Koło Chorzów

5.    Decyzja o wpisaniu kandydata na listę podstawową lub listę rezerwową podejmowana jest na podstawie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych.

6.Kandydatom nie przysługuje prawo do odwołania się od wyników rekrutacji.

7.Wybrany Kandydat staje się uczestnikiem projektu w momencie podpisania Oświadczenia Uczestnika/Uczestniczki Projektu ZAŁĄCZNIK 2

8.W przypadku zakwalifikowania zakładanej liczby uczestników, spośród osób pozostałych zainteresowanych udziałem w projekcie, zostanie utworzona lista rezerwowa.

9.W przypadku rezygnacji osób z uczestnictwa w projekcie bądź wykreślenia z listy uczestników projektu kolejni kandydaci z listy rezerwowej zostaną zaproszeni do udziału w projekcie.

 

FORMY WSPARCIA PRZEWIDZIANE W PROJEKCIE

 

W projekcie będą realizowane następujące formy wsparcia 

  • orientacja przestrzenna
  • nauka czynności dnia codziennego
  • usprawnianie widzenia
  • zajęcia relaksacyjne
  • masaż leczniczy
  • ćwiczenia ruchowe ogólnousprawniające
  • ćwiczenia korekcyjne
  • zajęcia taneczne
  • nordic walking
  • diagnoza,ewaluacja

 

 

ZASADY REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

1.W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie Uczestnik zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć do PZN Koło Chorzów  pisemną informację o tym fakcie (osobiście, mailem, telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty).

2.Uczestnik może zostać wykluczony z udziału w projekcie z powodu

* rażącego naruszenia norm społecznych (w szczególności zakłócenia przebiegu zajęć 

* podania w dokumentach rekrutacyjnych nieprawdziwych danych i informacji

* naruszenie zasad wynikających z niniejszego regulaminu 

* w przypadku gdyby którekolwiek ze złożonych oświadczeń uczestnika było nieprawdziwe , poniesie on pełną odpowiedzialność wynikającą z tego faktu włącznie z zwrotem środków gdyby PZN bądź instytucja kontrolująca uznała uczestnika za niekwalifikowanego do uczestnictwa w projekcie.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI

 

Uczestnik / uczestniczka Projektu ma prawo do :

1.Bezpłatnego udziału we wszystkich formach wsparcia określonego dla niego w Indywidualnym Planie Działania (IPD)

Uczestnik / uczestniczka zobowiązuje się do :

1.Zapoznania się z regulaminem uczestnictwa w projekcie „Aktywność = Samodzielność"

2.Podpisania i złożenia wszystkich wymaganych dokumentów.

3.Aktywnego i regularnego uczestnictwa w zaplanowanych formach wsparcia , stosowanie się do zaleceń personelu projektu.

4.Każdorazowego potwierdzenia swojego uczestnictwa w formach wsparcia poprzez złożenie podpisu na listach obecności .

Dopuszcza się usprawiedliwione nieobecności uczestnika projektu spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi.

Usprawiedliwienie wymaga telefonicznego zawiadomienia lub złożenie pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności.

5.Wypełnienie ankiet ewaluacyjnych .

6.Bieżące informowanie PZN (koordynatora projektu ) o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział w projekcie . 

7.Natychmiastowego informowania PZN (koordynatora) o zmianie jakichkolwiek danych osobowych i kontaktowych wpisanych w formularzu zgłoszenia.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej .

 

2.Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu . Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej.

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA :

 

1)    FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (docx)

 

2)    OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA / UCZESTNICZKI PROJEKTU (docx)

 

 w przypadku nie otrzymania środków na realizację zadania PZN Koło Chorzów zastrzega sobie prawo do unieważnienia rekrutacji.